ผลงาน : รายงานการพัฒนาทักษะความรู้
ความเข้าใจพระพุทธศาสนา โดยใช้ชุด
การสอน หน่วยพระพุทธ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
จังหวัดเชียงราย
เจ้าของผลงาน : นางกมลพรรณ เขื่อนเพชร
บทคัดย่อ

   
   
   
   
 
.......